ANASAYFA SİTEDE ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE İLETİŞİM

BİLGİLENDİRME:

Elbette altta ki isimlerin hepsini bir tutmuyoruz. Reddiye ve tenkit edilenleri bir kategori altında topladığımız için böyle uygun gördük.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

GALERY

EN ÇOK OKUNANLAR

SİTEMİZE ZİYARETLER!

       
Fethullah Gülen'in Karanlık Dünyası

Fethullah Gülen'in Karanlık Dünyası

Tarih 26 Ekim 2015, 11:40 Editör Yönetici

Fethullah Gülen'in Karanlık Dünyası

Ye­ni Şa­fa­k’­ın, 30 Mart Pa­zar­te­si gün­kü, Fet­hul­lah Gü­le­n’­in ma­son ol­du­ğu­na da­ir “GÜ­LE­N’­İN KA­RAN­LIK DÜN­YA­SI­”baş­lık­lı ha­be­ri ve ya­yın­la­dı­ğı bel­ge­ler, oku­yan­la­rı da­ha o gün deh­şe­te dü­şür­dü.

Bu ka­da­rı­nı da bek­le­mez­dik / tah­min et­mez­dik di­yor­lar.

Ama ilk gün ve­ri­len bil­gi­ler bi­zim izin deh­şe­te dü­şü­re­cek şey­ler de­ğil.  Ön­ce­ki yıl­lar­da za­ten Fa­tih Al­tay­lı, bir ma­son olan Bil­gi Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Rem­zi San­ver’le yap­tı­ğı prog­ram­da bu ma­son­luk me­se­le­si­ni di­le ge­tir­miş, Gü­le­n’­in ken­di­sin­den de avu­kat­la­rın­dan da hiç­bir iti­raz gel­me­miş, sü­kût­la kar­şı­lık ve­ril­miş­ti.

Ama “Sü­kût ik­rar­dan ge­li­r” ka­ide­si her­kes için ge­çer­li­dir.

Fa­tih Al­tay­lı­’nın, “Si­ze Ne­o (ye­ni) İs­la­mik Ma­son di­ye­bi­lir mi­yiz, çün­kü ma­son­lar­la pa­ra­lel fi­kir ve amaç­la­rı­nız var?“​ so­ru­su­na Gü­le­n’­in, “Ma­son­luk kö­tü bir şey de­ğil, ta­bi­i ki di­ye­bi­lir­sin” ce­va­bı­nı ver­me­si, hem bir iti­raf hem de bir ka­bul idi. Eğer öy­le de­ğil idiy­se, bu­nun bu­gü­ne ka­dar bir açık­la­ma­sı ve­ril­me­liy­di.

Fa­tih Al­tay­lı, Gü­le­n’­in ce­va­bı kar­şı­sın­da şa­şır­dı­ğı­nı ve bu ko­nu­yu bir­kaç kez yaz­dı­ğı­nı söy­le­di­ği hal­de, şim­di­ye ka­dar Gü­le­n’­in ma­son ol­du­ğu­nu red­de­den bir açık­la­ma gör­me­dik. Yok­sa ya­pıl­dı da biz mi ka­çır­dık?

Ye­ni Şa­fa­k’­ın ha­be­ri­ne kar­şı ta­raf­tan he­men iti­raz­la­rın gel­me­si, şim­di­ye ka­dar sus­kun kal­dı­ğı­nın is­pa­tı ola­bi­lir mi?

Şim­di­ye ka­dar Gü­len ve ce­ma­ati hak­kın­da za­man za­man ha­ber­ler yap­tı­ğı ve ya­zı­lar yaz­dı­ğı hal­de, bu ye­ni ma­son­luk ha­be­ri kar­şı­sın­da hay­ret­kâr bir ta­vır içi­ne gi­ren­le­re ise, gü­lüm­se­ye­rek “Sa­bah-ı şe­ri­fi­niz hay­rol­sun! Gü­nay­dın!” de­me­li.

Çün­kü:

Genç-yaş­lı, ka­dın-er­kek bin­ler­ce ma­sum Fi­lis­tin­li­’nin, sa­yı­sı­nı bil­me­di­ği­miz yi­ne bin­ler­ce Fi­lis­tin­li ço­cu­ğun öl­dü­rül­me­si kar­şı­sın­da ses çı­kar­ma­yıp, ölen üç-beş ta­ne İs­ra­il­li ço­cuk için göz­ya­şı dök­tü­ğü­nü söy­le­yen bir kim­se, ma­son ol­sa ne ya­zar ol­ma­sa ne ya­zar!

Ma­vi Mar­ma­ra­’nın, -İs­ra­il ka­ra­su­la­rı­na de­ğil- mil­let­le­ra­ra­sı ka­ra­su­la­rı­na gir­me­si hak­kın­da, İs­ra­il’­i kas­te­de­rek  “O­to­ri­te­den izin alın­ma­lıy­dı­” di­yen bir kim­se, ma­son ol­sa ne olur, ol­ma­sa ne olur!

Mil­let­le­ra­ra­sı su­la­ra gir­mek için İs­ra­il’­den izin alın­ma­sı­nı söy­le­yen bir ki­şi, o su­la­rın İs­ra­il’­e ait ol­du­ğu­nu söy­le­miş ol­mu­yor muy­du!

O za­man is­ter is­te­mez, in­san­la­rın ak­lı­na şu so­ru gel­mez mi:

Bir kim­se­nin gön­lü, o mil­let­le­ra­ra­sı su­la­ra İs­ra­il’­in sa­hip ol­ma­sı­nı is­te­me­se, İs­ra­il’­e ve İs­ra­il­li­le­r’­e kar­şı kal­bi bu dü­şün­ce­ler­le çar­pı­yor ol­ma­sa, di­li böy­le ko­nu­şur mu?

Bu so­ru­nun ce­va­bı el­bet­te ki, İs­ra­il’­i oto­ri­te ka­bul eden­le­re dü­şer.

LI­ONS, RO­TER­YEN, MA­SON

Bir ön­ce­ki ya­zım­da Sa­yın Bü­lent Arın­ç’­ın, ro­tar­yen­le­re “Pey­gam­ber Efen­di­mi­z”­in “Ve­ren el alan el­den ha­yır­lı­dı­r” ha­di­si­ni ha­tır­la­ta­rak, “Siz­ler de ha­yır­lı ola­nı ya­pı­yor­su­nuz. Siz ve­ren el­si­niz, öpü­le­cek el­si­ni­z” de­di­ği bil­gi­si­ni ver­miş­tim.

Ro­ter­yen­ler­den baş­ka bir de li­ons ve ma­son­lar var. Li­ons­lu­ğu li­se, ro­ter­yen­li­ği üni­ver­si­te ka­bul eder­sek, ma­son­lu­ğu üni­ver­si­te me­zun­lu­ğu ka­bul et­mek ye­rin­de olur.

Ma­son­lu­ğun ilk ve esas mer­ke­zi İn­gil­te­re­’dir. Son­ra baş­ka kol­lar da çık­tı. Fran­sa ma­son­lu­ğu, İs­viç­re ma­son­lu­ğu gi­bi…

İn­gi­liz / İs­koç ma­son­lu­ğun­da, mut­la­ka bir di­ne inan­mak şar­tı ara­nı­yor. Din­siz­le­ri ka­bul et­mi­yor­lar. Ama Fran­sız ma­son­lu­ğun­da bu şart yok. On­lar, “Ne olur­san ol ge­l” gi­bi, din­siz­le­ri de alı­yor­lar.

(Hoş, Haz­re­ti Mev­lâ­n⭒ya nis­pet edi­len bu söz ona ait de­ğil­dir.)

Ma­son­lu­ğu bel­ge­ler­le is­pat edi­len meş­hur Ce­mâ­led­din Af­gâ­nî, ön­ce İn­gi­liz / İs­koç ma­so­nu ol­muş­tu.“Müs­lü­man gö­zük­tü­ğü hal­de Müs­lü­man ol­ma­dı­ğı, H­ris­ti­yan ve Ya­hu­di de ol­ma­yıp din­siz ol­du­ğu içi­n” İs­koç ma­son­lu­ğun­dan atıl­dı.

Fran­sız ma­son­lu­ğun­da bir di­ne inan­ma şar­tı aran­ma­dı­ğı için, Af­gâ­nî Fran­sız ma­so­nu ol­muş­tur.

Fran­sız ma­son­lu­ğu­nun ana ki­ta­bın­da şu ya­zar:

“Bi­zim üç düş­ma­nı­mız var­dır: Din, ai­le, ka­nun.”

Ma­son­lar ne ka­dar in­kâr eder­se et­sin­ler ger­çek bu­du­r…

Ali Eren Hocaefendi

Bu haber 20565 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
FETHULLAH GÜLEN

Tarihselci ve Modernist Bir İlhadî Yapı Olarak Gülen Hareketi

Tarihselci ve Modernist Bir İlhadî Yapı Olarak Gülen Hareketi Tarihselci ve Modernist Bir İlhadî Yapı Olarak Gülen Hareketi

Mağdur Müslüman Nazarından FETÖ

Mağdur Müslüman Nazarından FETÖ Fetö hakkında yazılmış bir yazı..

(c) 2014 - 2016 Bu web sitemizle biz kesinlikle bir inanca ve kişilere saldırı yapmıyoruz. Bu tamamen inandığımız değerlere, inanca saldıran bir zihniyeti deşifre ve bilgilendirme amacıyla, kaynak ve yorumlara dayalı özgür ifadenin savunulduğu bir web sitesidir. Olmamasını düşündüğünüz sayfa ve nedenlerini bize göndermeniz halinde, değerlendirip gerekli işlemi yapacağımızıda buradan bildiririz. Kaynak göstermek şartıyla alıntılar yapılabilinir! Reddiyeler.com - Ehli sünnet itikadı üzerine yazılan faydalı yazılar..
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Alt Yapy: MyDesign